باتری مناسب برای پراید

هندل 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۴

۳۵۷,۵۰۰ تومان

هندل 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۴

۳۹۰,۰۰۰ تومان

واریان 55 آمپر
۳۱۰,۶۰۴ % ۳

۳۰۰,۶۰۴ تومان

واریان 60 آمپر کوتاه
۳۳۵,۵۷۱ % ۳

۳۲۵,۵۷۱ تومان

سهند 50 آمپر
۳۲۵,۶۳۸ % ۶

۳۰۵,۶۳۸ تومان

سهند 50 آمپر L2
۳۲۵,۶۳۸ % ۶

۳۰۵,۶۳۸ تومان

سهند 55 آمپر
۳۵۰,۶۰۴ % ۶

۳۳۰,۶۰۴ تومان

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۷۵,۵۷۱ % ۵

۳۵۵,۵۷۱ تومان

برنا 55 آمپر
۳۷۱,۲۵۰ % ۴

۳۵۷,۵۰۰ تومان

برنا 60 آمپر کوتاه
۴۰۵,۰۰۰ % ۴

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فالکون 55 آمپر
۴۵۰,۰۰۰ % ۱۴

۳۸۵,۰۰۰ تومان

اتم 55 آمپر
۳۹۰,۵۰۰ % ۶

۳۶۸,۵۰۰ تومان