باتری مناسب برای سمند

هندل 66 آمپر
۴۴۵,۵۰۰ % ۴

۴۲۹,۰۰۰ تومان

هندل 74 آمپر
۴۹۹,۵۰۰ % ۴

۴۸۱,۰۰۰ تومان

واریان 66 آمپر
۳۶۵,۵۸۱ % ۳

۳۵۵,۵۸۱ تومان

واریان 74 آمپر
۴۰۵,۴۷۸ % ۲

۳۹۵,۴۷۸ تومان

سهند 66 آمپر
۴۰۵,۵۸۱ % ۵

۳۸۵,۵۸۱ تومان

سهند 74 آمپر
۴۴۵,۴۷۸ % ۴

۴۲۵,۴۷۸ تومان

کابوک 66 آمپر
۴۰۵,۵۸۱ % ۵

۳۸۵,۵۸۱ تومان

کابوک 74 آمپر
۴۴۵,۴۷۸ % ۴

۴۲۵,۴۷۸ تومان

برنا 66 آمپر
۴۴۵,۵۰۰ % ۴

۴۲۹,۰۰۰ تومان

برنا 74 آمپر
۴۹۹,۵۰۰ % ۴

۴۸۱,۰۰۰ تومان

اتم 66 آمپر
۴۶۴,۲۰۰ % ۵

۴۴۲,۲۰۰ تومان

اتم 74 آمپر
۵۱۷,۸۰۰ % ۴

۴۹۵,۸۰۰ تومان