برند کره ای

فالکون 55 آمپر
۴۸۴,۰۰۰ % ۲۰

۳۸۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
فالکون 60 آمپر بلند معمولی
۵۲۸,۰۰۰ % ۲۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
فالکون 75 آمپر
۶۶۰,۰۰۰ % ۲۰

۵۲۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)