برند سهند

سهند 50 آمپر
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 50 آمپر L2
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۹

۲۷۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 60 آمپر کوتاه
۳۳۰,۰۰۰ % ۹

۳۰۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 60 آمپر بلند
۳۳۰,۰۰۰ % ۹

۳۰۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 66 آمپر
۳۶۳,۰۰۰ % ۹

۳۳۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 70 آمپر معکوس
۳۸۵,۰۰۰ % ۹

۳۵۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 70 آمپر معمولی
۳۸۵,۰۰۰ % ۹

۳۵۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 74 آمپر
۴۰۷,۰۰۰ % ۹

۳۷۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 90 آمپر سیلد
۴۹۵,۰۰۰ % ۹

۴۵۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 100 آمپر آبدار
۵۱۰,۰۰۰ % ۴

۴۹۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)